Атестація шкільних бібліотекарів

1-2-1

  Нормативні документи для атестації шкільних бібліотекарів

 • Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про     бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України від 14 травня 1999 року № 139 ( зі змінами і доповненнями).
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації з   питань формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів» від 19 червня 2001 року № 1/9-234.
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо порядку оплати праці бібліотечних працівників» від 29 серпня 2006 року № 1/9-549.
 • Положення  «Про атестацію бібліотекарів» розроблене згідно з наказом Міністерства культури від 19 квітня № 204.
 • Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16 липня 2007 року №44 ( із змінами та доповненнями).

Мета атестації

 • сприяти активізації творчої професійної діяльності;
 • підвищувати рівень кваліфікації;
 • сприяти диференціації оплати праці відповідно до якості та результатів роботи.

   Завдання методичного супроводу атестації шкільних бібліотекарів

 • узагальнювати результати діяльності бібліотекарів та сприяти об’єктивності експертних оцінок;
 • сприяти цілеспрямованому неперервному підвищенню професійного рівня;
 • здійснювати постійне забезпечення соціального захисту компетентної бібліотечної праці.

     Головним завданням атестації має бути не контроль, а виявлення резервів для підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів.

Ефективність атестації шкільних бібліотекарів та її результативність значною мірою залежить від чітко визначеної мети, скоординованих дій:

. дотримання наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України» від 14 травня 1999 року №139 (зі змінами і доповненнями);

. стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення рівня професійної компетентності бібліотекарів, зростання їхньої професійної майстерності, розвиток творчої ініціативи, підвищення престижу й забезпечення авторитету, ефективності бібліотечної роботи.

Кваліфікаційні вимоги до посад бібліотекарів навчальних закладів

Назва посади

Освіта

Вимоги до стажу роботи

Підвищення кваліфікації

Провідний бібліотекар

(9-12-й тарифні розряди)

повна бібліотечна (інститут чи університет), повна педагогічна освіта (інститут чи університет)

 

На посаді бібліотекаря І категорії не менш ніж:

9-й розряд – 1рік( І кат., 8р.);

10-й розряд -1-3 роки (І кат., 9р.);

11-й розряд -2-5 років (І кат., 10 р.);

12-й розряд – 5 років (І кат., 11 р.)

Курси 1 раз на 5 років

Базова бібліотечна (училище культури)

На посаді бібліотекаря І категорії не менш ніж:

9- розряд – 2-5 років (І кат., 8-9 р.);

10- розряд – 4-5 років (І кат., 9-10 р.);

11-й розряд – 5років (І кат., 10 р.)

Курси 1 раз на 5 років

Бібліотекар І категорії

(8-11-й тарифні розряди)

Повна бібліотечна (інститут чи університет), повна педагогічна (інститут чи університет)

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менш ніж:

8-й розряд -1-5 років (ІІ кат.,8р.);

9-й розряд – 1-5 років (ІІ кат., 8-9 р.);

10- розряд – 2-5 років (ІІ кат., 9-10 р.);

11-й розряд – 5років (ІІ кат., 10 р.)

 

 

Курси 1 раз на 5 років

Базова бібліотечна (училище культури) повна педагогічна (інститут чи університет), базова педагогічна (педучилище)

На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менш ніж:

8-й розряд -1-5 років (ІІ кат.,8р.);

9-й розряд – 1-5 років (ІІ кат., 8-9 р.);

10- розряд – 2-5 років (ІІ кат., 10 р.);

11-й розряд – 5років (ІІ кат., 10 р.)

Курси 1 раз на 5 років

Бібліотекар ІІ категорії

(8-10-й тарифні розряди)

Повна бібліотечна (інститут чи університет)

Без вимог до стажу роботи:

8-й розряд – без вимог до стажу роботи;

9-й розряд – без вимог до стажу роботи.

Курси 1 раз на 5 років

Повна педагогічна (інститут чи університет), базова бібліотечна (училище культури), базова педагогічна (педучилище)

На посаді бібліотекаря  не менш ніж:

8-й розряд – без вимог до стажу роботи;

9-й розряд – 1-3 роки (бібліотекар, 8 р.);

10- розряд – 4-5 років (бібліотекар, 9 р.)

 

 

 

 

Курси 1 раз на 5 років

Бібліотекар

(8-9-й тарифні розряди)

Базова бібліотечна (училище культури), базова педагогічна (педучилище)

8-й розряд – без вимог до стажу роботи;

 

9-й розряд – на посаді бібліотекаря  не менш ніж 4-5 років

Курси 1 раз на 5 років

Вища освіта інша, базова освіта інша, без базової освіти

8-й розряд – без вимог до стажу роботи;

 

9-й розряд – на посаді бібліотекаря  не менш ніж 5 років

Курси 1 раз на 5 років

      Відповідно до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно – просвітницьке забезпечення навчально-виховного  процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Цей підрозділ організовує свою діяльність спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

    Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийняття на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.

    За організацією роботи бібліотеки несе відповідальність завідувач бібліотеки (бібліотекар), який безпосередньо підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і належить до складу педагогічної ради закладу.

     Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту.

     Відповідно до зазначених у Положенні вимог до роботи шкільних бібліотек бібліотечні працівники повинні постійно підвищувати свій професійний рівень (самоосвіта та  курси підвищення кваліфікації) та  проходити атестацію 1 раз на 5 років.

      Атестація бібліотечних працівників здійснюється відповідно до  Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року №44.

      Атестація бібліотекаря може здійснюватися протягом календарного року. Проте перед атестацією працівник обов’язково повинен пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації.

      Строки проведення атестації, перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, дата засідання атестаційної комісії затверджуються наказом директора навчального закладу та доводяться до відома бібліотекаря не пізніше ніж за один місяць до її початку.

      Бібліотечний працівник атестується лише на відповідність посаді, яку він обіймає. Категорія  за результатами атестації йому не встановлюється, оскільки категорія є невід’ємною частиною посади бібліотекаря ( наприклад, бібліотекар ІІ категорії, бібліотекар І категорії, провідний бібліотекар).

Основним завданням атестації бібліотекарів

є оцінювання професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних обґрунтованих  критеріїв, ураховуючи результати його роботи, з метою визначення можливостей професійного та посадового зростання.

Атестації не підлягають:

. працівники, які працюють на цій посаді менш ніж один рік;

. працівники, які працюють на посаді менш ніж один рік після підвищення    кваліфікації;

. молоді спеціалісти в період обов’язкової роботи за розподілом після закінчення навчальних закладів;

. працівники, які працюють за сумісництвом.

     Працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору та вагітні жінки проходять атестацію за власним бажанням.

     Жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, проходять атестацію не раніш ніж через один рік після виходу на роботу.

Види атестації

      Атестація бібліотекарів поділяється на чергову та позачергову.

      Чергова атестація проводиться 1 раз на 5 років.

      Позачергова атестація проводиться не раніш як один рік із дня попередньої атестації для працівників, які повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність посаді, яку обіймає працівник, за умови виконання рекомендацій комісії.

Необхідна документація

       На бібліотечного працівника, який атестується, складається атестаційний лист та характеристика (зразок див. Додаток 1.), у якій дається всебічна й об’єктивна оцінка результатів його роботи з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи , професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо  ефективності його роботи. Характеристика підписується директором школи.

      Бібліотекар, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за  два тижні до початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду з її змістом.

      Характеристика на працівника й атестаційний лист з результатами останньої атестації подаються до атестаційної комісії.

       Також бібліотекар подає до атестаційної комісії документи, що засвідчують підвищення його фахового та кваліфікаційного рівня ( посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації).

Проведення атестації

     Атестаційна комісія на своєму засіданні  розглядає подані їй матеріали і заслуговує повідомлення директора загальноосвітнього навчального закладу про роботу бібліотекаря, який атестується. Усі зауваження та побажання, які висловлюють члени комісії, фіксуються у протоколі.(додаток 2)                                                               

     За відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії , комісія може провести атестацію без нього.

     Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за наявності не менш ніж дві третини її членів таємним або відкритим голосуванням ( за визначенням комісії перед початком роботи) визначає відповідність професійної кваліфікації та ділових якостей працівника одній із таких оцінок:

.  працівник відповідає посаді, яку обіймає;

.  працівник відповідає посаді, яку обіймає, за умови виконання    рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

.  працівник не відповідає посаді, яку обіймає.

   Результати голосування визначаються за більшістю голосів членів атестаційної комісії. За однакової кількості голосів «за» і «проти» в оцінці професійної кваліфікації та ділових якостей працівника він вважається атестованим (тобто відповідає посаді, яку обіймає).

    Атестаційна комісія може вносити рекомендації адміністрації щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, включення їх до кадрового резерву, направлення на курси підвищення кваліфікації або перепідготовки. Наприклад:

нагородити грамотою школи;

представити до нагородження грамотою відділу освіти, департаменту освіти, науки та молоді

перевести на іншу посадою за згодою працівника;

звільнити з роботи.

      Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підбиття підсумків голосування (працівник розписується в атестаційному листі).

      Атестаційний лист і характеристика працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі.

Формування штату шкільної бібліотеки та оплата праці бібліотекарів

                Кількість штатних працівників бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідно до кількості класів у навчальному закладі (лист Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2001 р. № 1/9-234 «Методичні рекомендації із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів».

       Так, у загальноосвітніх навчальних закладах, де налічується 8-13 класів, уводиться 0,5 штатної одиниці посади бібліотекаря; за наявності 14-29 класів упроваджується 1,0 штатна одиниця посади завідувача бібліотеки. У закладах із кількістю 30-37 класів уводиться 0,5 штатної одиниці посади бібліотекаря та 1,0 штатна одиниця посади завідувача бібліотеки. У закладах із кількістю 38 класів і більше – по 1,0 штатній одиниці посад бібліотекаря та завідувача бібліотеки.                                      

      Посадові оклади бібліотечних працівників навчальних закладів установлюються відповідно до умов оплати праці, визначених нормативно-правовими актами Міністерства культури і туризму України.

       Посадові оклади таких працівників установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії. ( пояснення до  таблиці 4 додатка 2 наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»).

        Згідно з пунктом 31 інструкції №102 працівники з поміж адміністративно-господарського, обслуговуючого та навчально-допоміжного персоналу, до яких належать і бібліотечні працівники, які за характером роботи безпосередньо спілкуються з учнями, вихованцями спеціальних закладів, а також класів спеціального призначення, організованих у закладах  загального типу, посадові оклади підвищуються на 15-25% (розмір відсоткового підвищення визначає керівник загальноосвітнього навчального закладу).

         Відповідно до пункту 58 інструкції № 102, у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачено посаду бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотеки в розмірі 10% посадового окладу (ставки заробітної плати) цього працівника.

        За наявності в навчальних закладах штатних посад  бібліотечних працівників, за завідування бібліотеки встановлюється доплата в розмірі 5-15 % посадового окладу.

        Бібліотечні працівники мають право на встановлення їм доплати зам вислугу років, якщо вони працюють на посадах, визначених переліком посад працівників державних і комунальних бібліотек, які проводять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року №84. Ця доплата встановлюється бібліотечним працівникам публічних, спеціальним та спеціалізованих державних і комунальних бібліотек залежно від стажу роботи в такому розмірі:

       стаж роботи понад 3 роки – 10% посадового окладу;

       стаж роботи понад 10 років – 20% посадового окладу;

       стаж роботи понад 20 років – 30% посадового окладу.

      Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу  відповідно до статті 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня мають право на встановлення цієї доплати.

      Згідно  з Постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30 вересня 2009 року №1073, з 1 жовтня 2009 року працівникам державних і комунальних бібліотек установлено надбавку за особливі умови роботи в розмірі 50% посадового окладу. Така надбавка надається працівникам, які працюють на посадах, зазначених у Переліку.

Кваліфікаційні характеристики та посадові обов’язки бібліотечних працівників

 

Обов’язки бібліотекаря:

.    забезпечує організацію роботи бібліотеки, складає плани роботи і звіти про виконану роботу;

здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

.  аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації, обслуговує читачів.

.    формує і веде довідково-пошуковий апарат, бере  участь у створенні й використанні галузевих баз даних;

вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційне обслуговування користувачів;

.  забезпечує інформаційно-бібліотечну підтримку освіти й виховання шляхом масового, групового та індивідуального інформування;

.   веде роботу з формування інформаційної культури за допомогою бесід, оглядів, лекцій, бібліотечних занять, консультацій;

.    організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книжкою, підручником та іншими джерелами інформації;

.    координує і кооперує свою діяльність із бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств;

.   вивчає і впроваджує у практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, бере участь у роботі районних методичних об’єднаннях шкільних бібліотекарів;

.   створює та забезпечує активну творчу діяльність бібліотечного активу й систематично підвищує рівень професійної діяльності на курсах, семінарах, самостійно, забезпечує потреби читачів через Інтернет, створює електронну бібліотеку.

Бібліотекар повинен знати:

Основи загальнокультурної підготовки:

.   народ України як етнос;

.   основні віхи історичного та культурного розвитку України;

.   державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

.   основи соціальної філософії ( суспільство, тенденції розвитку, економічну, соціальну, політичну, культурну і духовну сфери суспільного життя);

.   літературознавство, художню літературу;

.   комп’ютерну грамотність.

Бібліотекар повинен уміти

. аналізувати результати роботи бібліотеки і робити діагностико-прогностичні висновки про її вдосконалення;

.  визначати завдання роботи бібліотеки на поточний рік, прогнозувати бажані результати;

аналізувати методичну літературу і визначати найбільш оптимальні прийоми та методи роботи бібліотеки;

.     вивчати запити та інтереси читачів для формування бібліотечного фонду;

.    формувати універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд, який відповідає навчальним, виховним, інформаційним, культурологічним, пізнавальним, інтелектуальним функціям та інтересам читачів;

.    здійснювати в установленому порядку розміщення, облік, зберігання та постійне оновлення бібліотечного фонду;

.   організувати й вести довідково-пошуковий апарат: каталоги, картотеки, довідково-бібліотечний фонд;

забезпечувати інформаційно-бібліотечне й методичне обслуговування педагогічного колективу та учнів;

.    вилучати з бібліотечного фонду застарілі за змістом, старі або загублені книжки та інші документи в порядку, установленому Міністерством культури і мистецтв та Міністерством освіти і науки України;

.    готувати і здійснювати спільно з педагогічним колективом масові форми популяризації книжок;

здійснювати пошук інформації як у традиційних, так і в електронних пошукових системах;

.    використовувати ІКТ

 


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *